_algemene voorwaarden

_algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: ‘Voorwaarden’ wordt verstaan onder:
  a. Shiptron Trading, Het bedrijf Shiptron Trading B.V.; statutair gevestigd aan de Dolfijn 24, 1601 MG te Enkhuizen.
  Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 50406531.
  b. Afnemer, Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie Shiptron Trading een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Shiptron Trading een aanbieding doet.
  c. Overeenkomst, Iedere Overeenkomst die tussen Shiptron Trading en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 2. De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Shiptron Trading en de Afnemer.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere Voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Shiptron Trading de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.
 5. Indien Shiptron Trading niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Shiptron Trading in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 6. Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.

2. Offertes en Aanbiedingen

 1. Elke offerte of aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangebodene. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Shiptron Trading niet.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Shiptron Trading zijn vrijblijvend. Er kan aan een offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Offertes en aanbiedingen zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Alle offertes en aanbiedingen door Shiptron Trading zijn gebaseerd op de levering, dan wel uitvoering onder normale omstandigheden.
 4. Gegevens vermeld in (digitale) documentatie, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, enz., waaronder, maar niet beperkt tot: maten, gewichten en overige (technische) informatie zijn niet tot in bijzonderheid maatgevend. Shiptron Trading en de door haar vertegenwoordigde fabrikanten behouden zich het recht voor om wijzigingen in het te leveren product aan te brengen, voor zover deze de deugdelijkheid en de werking niet schaden.

3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door Shiptron Trading.
 2. Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Afnemer geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Shiptron Trading heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Shiptron Trading garandeert dat de geleverde zaak of levering, beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties.
 4. Shiptron Trading zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. Indien er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeen is gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Shiptron Trading derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Shiptron Trading dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Shiptron Trading zijn verstrekt, heeft Shiptron Trading het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
 7. Shiptron Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Shiptron Trading is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Shiptron Trading een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

5. Vergoeding en Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Shiptron Trading aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Shiptron Trading is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.
 2. De kosten voor het leveren van producten door Shiptron Trading worden aan de Afnemer apart in rekening gebracht. De hoogte vandeze kosten is afhankelijkheid van de door de Afnemer gekozen producten en leveringsmogelijkheid.
 3. Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en alle overige verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van de Afnemer komen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsverhogende factoren (waaronder wisselkoersen) ná de datum van de offerte of aanbieding door Shiptron Trading komen ten laste van de Afnemer.
 4. Shiptron Trading is gerechtigd om een aanbetaling of vooruitbetaling van het factuurbedrag, dan wel bankgarantie van de Afnemer te vereisen.
 5. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan een rente verschuldigd van 2,0% per maand, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het doorhem aan Shiptron Trading verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, om welke reden dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening vande Afnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.

6. Leveringsvoorwaarden

 1. De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, of op de dag van ontvangst door Shiptron Trading van de voor de Uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden gegevens, of op de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
 2. Een zaak geldt als geleverd op het moment waarop deze zaak aan Afnemer juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde wordt gebracht.
 3. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot verleningen van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Shiptron Trading ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Afnemer aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergeven medewerking met betrekking tot de uitvoering
  van de Overeenkomst.
 4. Behoudens grove schuld aan de zijde van Shiptron Trading geeft overschrijding van de levertijd de Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Hiervoor is voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Shiptron Trading een redelijke termijn gegund dient te worden om alsnog aan de verplichting te voldoen.
 5. Indien de Afnemer weigert de ter beschikking gestelde zaak in ontvangst te nemen, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Shiptron Trading gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
  van de Afnemer.

7. Retourneren

 1. De Afnemer is zelf verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat
  de producten bij aflevering, compleet, onbeschadigd en conform
  de Overeenkomst geleverd zijn. Producten worden slechts retour genomen indien er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Shiptron Trading en de Afnemer kan aantonen dat de zaken niet conform de Overeenkomst geleverd zijn.
 2. Retourzendingen zonder uitdrukkelijke toestemming van Shiptron Trading kunnen op kosten van de Klant opgeslagen of geweigerd worden. Shiptron Trading behoudt zich in dit geval het recht voor, de transportkosten op de Afnemer te verhalen.

8. Conformiteit en garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde goederen wordt door Shiptron Trading gegarandeerd voor de tijdsduur van tenminste twaalf maanden.
 2. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de hiervoor bedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van de garantie is Shiptron Trading slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke Shiptron Trading binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Afnemer bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.
 3. Shiptron Trading dient door Afnemer als eerste in de gelegenheid gesteld te worden de gebreken te verhelpen. Indien de Afnemer Shiptron Trading hiertoe niet in de gelegenheid stelt, vervalt de garantie.
 4. De verplichtingen van Shiptron Trading uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van Shiptron Trading.
 5. Arbeidsloon en transportkosten voortvloeiende uit de vervanging, dan wel reparatie van defecte onderdelen komen voor rekening van Afnemer. De Afnemer behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Shiptron Trading voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie. Shiptron Trading is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties /vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.
 6. Ter zake van in het buitenland afgeleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden geldt dat aanvullende kosten welke gemoeid zijn met het voldoen van Shiptron Trading aan haar garantieverplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, transportkosten, voor rekening van de Afnemer zijn.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

 1. Alle door Shiptron Trading geleverde zaken, blijven eigendom van Shiptron Trading totdat de Afnemer al het verschuldigde uit hoofde van de Overeenkomst met Shiptron Trading is nagekomen.
 2. Shiptron Trading, of door deze aan te wijzen derden, zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaak. Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of indien Shiptron Trading een goede grond heeft om te vrezen dat de Afnemer hierin tekort zal schieten, is Shiptron Trading onverminderd zijn overige rechten, bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terug te nemen. De Afnemer zal aan Shiptron Trading alle medewerking verlenen ten einde Shiptron Trading in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaak.
 3. De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shiptron Trading de zaak te bezwaren op zodanige wijze dat daardoor het eigendomsvoorbehoud van Shiptron Trading komt te vervallen.
 5. Het risico van verlies van aangevoerde zaken, alsmede het risico voor directe dan wel indirecte schade aan de aangevoerde zaak gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze zaak aan Afnemer juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde wordt gebracht.

10. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt Shiptron Trading zich de rechten en bevoegdheden voor, die Shiptron Trading toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Het is de Afnemer niet toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, te kopiëren, of ter kennis van derden te brengen.
 3. Het intellectuele eigendomsrecht ten aanzien van het geleverde berust uitsluitend bij Shiptron Trading.
 4. De Afnemer zal geen inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht van Shiptron Trading danwel van een derde, ter zake van het geleverde.
 5. Het is Shiptron Trading toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens intellectuele eigendom.
 6. Shiptron Trading behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Shiptron Trading houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens.
 3. Persoonlijke Gegevens worden nooit verstrekt of doorverkocht aan derden, te weten personen, bedrijven of instanties die niet direct bij de Overeenkomst betrokken zijn.
 4. Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Shiptron Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Afnemer, direct of indirect en/of gevolgschade, milieu-, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van Shiptron Trading of diens ondergeschikten.
 2. Indien Shiptron Trading aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.
 3. De aansprakelijkheid van Shiptron Trading is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
 4. Behoudens opzet of grove schuld van Shiptron Trading of van diens ondergeschikten, is Shiptron Trading niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Shiptron Trading is niet aansprakelijk voor schending van octrooien,
  licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik
  van door of vanwege de Afnemer verstrekte gegevens.
 6. Shiptron Trading is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan door, de door de Afnemer onjuiste of onvolledige verstrekte informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Shiptron Trading kenbaar behoorde te zijn.
 7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die op of na de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van Afnemer.
 8. De Afnemer vrijwaart Shiptron Trading van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

13. Overmacht

 1. Shiptron Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer, indien Shiptron Trading hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van Shiptron Trading heeft de Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Shiptron Trading als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Shiptron Trading onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Shiptron Trading kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

14. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens Shiptron Trading niet of niet tijdig nakomt, is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Shiptron Trading heeft dan hiertoe het recht om de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk of geheel te ontbinden.
 2. De Afnemer heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als de Afnemer van mening is dat Shiptron Trading in verzuim is zal hij Shiptron Trading een redelijke termijn geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.
 3. De Afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst indien de Afnemer van mening is dat Shiptron Trading in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van Shiptron Trading.
 4. In het geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Afnemer, of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Shiptron Trading vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien er sprake is van een ontbinding van de Overeenkomst worden nog eventuele openstaande vorderingen jegens de Afnemer direct opeisbaar.

15. Reclamatie

 1. Shiptron Trading hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 10 werkdagen na constatering, mondeling, schriftelijk of per email gericht worden
  aan Shiptron Trading, opdat Shiptron Trading in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shiptron Trading partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Afnemer woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich
  tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter van Hoorn bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17. Slotbepalingen

 1. De Voorwaarden te raadplegen dan wel te downloaden op https://shiptrontrading.com  onder de hyperlink “Algemene Voorwaarden” en worden aan de Afnemer verstrekt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.